Quantcastהרב שמואל אליהו: אכילת חזיר בצבא היא סימן לבוא המשיח

PhotoCredit: Wikimedia commons

הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, התייחס בדרשתו השבועית לאכילת החזיר בצה"ל. כזכור, בשבוע שעבר נשפט חייל (ממוצא אשכנזי וד"ל) למחבוש לאחר שהפר את פקודות הצבא ואכל סנדביץ "דבר אחר" בתוך המחנה. בלחץ גורמים קיצוניים שונאי ישראל הומר עונשו של החייל לריתוק למחנה. השרה מרים רגב , קצינה צבאית בכירה במיל. מחתה בפני שלטונות הצבא על ההקלה בעונש וקרא לצבא לשמור על פקודות הדת ואיכות המאכלים.

הרב אליהו התייחס כאמור גם הוא למקרה הנורא והביע תרעומתו על ביטול העונש לחייל. עם זאת, הרב אמר כי אכילת הסנדביץ יכולה גם לקרב ביאת המשיח.

הרב הזכיר מאמר חז"ל במדרש תנחומא "למה נקרא שמו חזיר, שעתיד הקב"ה להחזירו לישראל". עוד הזכיר כבוד הרב את דברי האדמו"ר האמצעי (ליקוטי מאמרים) שאם אין הקב"ה מביא הגאולה אלינו, נביא אנו הגאולה אליו. על כן, לדברי הרב, מאחר ובביאת בן דוד תותר אכילת החזיר, יש ללמד זכות על החייל שהתכוון להביא הגאולה לקב"ה באכילת הסנדביץ.

עוד אמר הרב כי במקרה ואכן אוכלים דבר אחר בשטח מחנה כדי להביא הגאולה, יש ליטול ידיים בלי ברכה מאחר וזוהי מצווה הבאה בעבירה וכי על ספרדים לברך "שהחיינו" אך לדעת הפוסקים האשכנזים אין לברך שהחיינו מאחר והורגלו באכילה זו.

פסיקה זו מבית מדרשו של הרה"ג אליהו פותחת פתח לפשוטי עם המעוניינים לקרב את הגאולה ואין בידם לפעול באמצעות תפילות ותעניות. באמצעות פסיקתו של הרב יוכלו כולם, דתיים כחילונים, לקרב את הגאולה, את ביאת המשיח ואת בניין בית המקדש במהרה בימינו אכי"ר.