Quantcastצפו: החל משנת הלימודים הבאה חתנים מחסידות גור יקבלו שיעורים בקליעה למטרה

בחסידות גור, החסידות הגדולה בארץ, מונתה ועדה לפתרון בעיית הקליעה למטרה בחתונות. הועדה מונתה לאחר כשלונות חוזרים ונשנים של חתנים הנדרשים בחתונתם לקלוע מרחוק מפית על פניה של כלתם.

לאחר ישיבות רבות הועלו והצעות שונות שהועלו בפני הוועדה הוחלט כי החל משנת הלימודים הבאה (תשע"ו) יחלו החתנים הצעירים בשיעורי קליעה למטרה שייערכו בימי חמישי בשבועות בהם נוסעים לרבי.

לייבל ז. מהיושבים בוועדה, מסר לכתבינו כי קיום השיעורים יסובסד ע"י המוסדות רק לבחורים שיקיימו ההוראות בדבר נטילת הכדורים נוגדי ליבידו המקפידים לישון עם חליפה (חלאטל).

לדבריו ההוראה בכל מקרה הינה רק הוראת שעה מאחר ומתוכננת רפורמה מקיפה בכל ענייני החתונה והנישואין במסגרתה ככל הנראה ייערכו חתונות נפרדות לגמריי כשהמרחק בין אולמות הגברים לאולמות הנשים הינו ח"י דקות נסיעה לכל הפחות. במסגרת זו יבוטל מנהג המפית בפרצוף בכל מקרה ובשיעורי הקליעה למטרה לא יהיה צורך.

יצויין כי לוועדה זו אין כל קשר לוועדה הרפאית המכינה את הפתרון הסופי לבעיית הנישואין והמתכננת לעבור להפריה בהזרקה במעייני הישועה, כך שחסידים ובתיהם הנשואים זה לזה ייפגשו למחצית שעה קודם הנישואין ולאחר מכן רק בבריתות של הילדים המשותפים.

קרא עוד: נשות אברכים מחסידות גור מוחות על כך שהרבי מעוניין בחסידים מכוערים