Quantcastאזהרה בחתונת גור: "בית המדרש מצולם, אין לעשות ביד"

מחר (ג) תתקיים שמחת החתונה הגדולה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור בבית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים, מעמד החופה ייערך ברחבת הסמינר בית יעקב, בשעה 16:00.

לרגל החתונה פורסמה שורת הוראות על ידי גבאי כ"ק האדמו"ר לבחורי החסידות. בשל החשיבות להפצת ההוראות לאלפי בחורי חסידות גור הקוראים באתרינו, הננו להפיצן במלואן:

1. אין רשות לבחורים לבוא לבית המדרש לפני השעה 5:30 אחר הצהריים.

2. אין רשות לתפוס מקום לחבירו או לבחורים מהישיבה שלו, כל אחד עומד במקום שבו הוא נעמד ואין להזיזו ללא יוצא מהכלל.

3. הבית מדרש מצולם, ומי שחלילה יתנהג לחבירו שלא כהוגן, או ידחוף ידיו למבושיו של חברו ישא בתוצאות.

4. אין לעשות ביד בכל שטח בית המדרש. הדברים אמורים גם לאלו שלא ראו צורת אישה מאז החתונה הקודמת וגם לאלו המתרגשים מהחיכוך הגדול בין ההמונים.

כדתניא ואהבת את ה' אלוקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידיך וכו', ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה".