Quantcastפסק הלכה חדש בבני ברק: יש לומר תפילת הדרך בישיבה לפני היציאה לדרך

תמונה: facebook

פסק הלכה חדש מאחד מבתי הדין המפורסמים בבני ברק קובע כי יש להגיד תפילת הדרך בישיבה, קודם ליציאה לדרך. אחד מגדולי המו"צים אליו הופנתה השאלה, פסק כי מאחר והנסיעה ארוכה ופקקים בה הרבה, מי שעלול להיתקע באוטובוס הרי הוא בכלל "תקיעות דמיושב" ועל כן יש לומר את תפילת הדרך בישיבה.

עוד הוסיף הרב ואמר כי אמירת התפילה בישיבה כנ"ל סגולה היא למניעת הוצאת לשון לבטלה ומי שיקפיד על כך, אין לו לחוש מהוצל"ל.

כבר היום ניתן היה לראות בבני ברק עיה"ק את ביצוע פסק ההלכה. לפני האוטובוס שעמד לצאת חוצה לעיר הועמד כיסא, ונוסעי האוטובוס התיישבו עליו בתורנות לאמירת ברכת הדרך.

חלק מהנוסעים, בעיקר ממוצא מ. ה' ירחם, התרגזו על השהיית הנסיעה, אך שאר הנוסעים עמדו בפרץ וקיימו "לא יבוש בפני המלעיגים עליו" בהידור ולא נתנו לאוטובוס להמשיך בדרכו עד לסיום תפילת הרבים.

(הערת המערכת: באתרים אחרים שאינם מהוגנים צויין כי מדובר בבן אדם אשר חצה את הכביש ונזכר שלא בירך ברכת המזון ושאסור ללכת יותר מ 4 אמות אז הוא התיישב ובירך, אך מבירור שנערך מדובר בהפצת שמועות חסרות בסיס במטרה להפוך את תושבי בני ברק ללעג ולקלס)