Quantcastעלינו

YNES.CO.IL

YNES הינו אתר חדש במדיה הישראלית וכולנו תקווה כי בעזרת השם הוא יביא בשורה חדשה הן בהפצת חדשות נקיות ובטוחות לבית ישראל, והן בהפצת הלכות, מסרים, סגולות וברכות לעם ישראל.

לידע ולהודיע

הסירו מכשול מדרך עמי. מאחר והגיעו כמה תלונות למערכת ע"י אנשים החושבים כי האתר הינו סאטירי (SATIRICAL NEWS, FAKE NEWS בלע"ז) הננו לחזור ולהדגיש כי אכן הדבר נכון. ייתכן וכל החדשות המוצגות באתר, או חלקם אכן קרו במציאות, אך אין אנו מתחייבים לכך וככל שהקורא מניח כך הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

דרושים כותבים

כל המעוניין ליצור חדשות, לכתוב את שהיה או שלא היה או לפרסם הגיגיו מתבקש לשלוח מעט מזיו חוכמתו כדוגמא למערכת באימייל בצרוף בול לתשובה. אין אנו מתחייבים להחזיר את כתב היד או לחזור למי מהפונים.

בקשת סליחה

ככל שנפגעת מתכני האתר נבקשך לשתות כוס מים קרים. לתלונות בדבר איכותו הירודה של התוכן יש לפנות לנשואי הכתבות.

כותבים עלינו:

באתר YNET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4667193,00.html